Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT

privind pachetul de servicii de călătorie

Nr. …….. din data de...............

Părțile contractante:

Societatea DARIUS MOLD TRAVEL SRL, franciză EXIMTUR, contractul nr. 17123 din data de 28.09.2015, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, bl.26, Spațiu Comercial 1A, cod poștal 320067, tel: 0355.429.344; email: resita@eximtur.ro, www.dmtravel.ro, Cod de înregistrare fiscală RO33705830, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J11/446/2014, titulară a Licenței de turism nr. 167/21.11.2018, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agenția de Turism EXIMTUR Reșița, agenție de tip intermediară, reprezentată prin Loredana Moldovan - Administrator, denumită în continuare AGENȚIA

și

Dl/d-na __________________________, domiciliat / domiciliată în_________________________, telefon __________, email ___________, posesor / posesoare al / cărtii de identitate seria _______ nr. ___________, eliberat / eliberată de ____________ la data de ______________ , CNP __________ în calitate de CĂLĂTOR,

au convenit la încheierea prezentului contract.

 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie intermedierea de către Agenție, care acționează ca si Agenție de turism Intermediară, conform prevederilor legale în vigoare și contractelor încheiate de către AGENȚIE cu alte agenții de turism Organizatoare (în aceasta situatie agenția de turism Organizatoare va fi denumită pe tot parcursul prezentului contract Organizatorul), a pachetului de servicii de călătorie constituit de către Organizator, înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, Bonul de comandă, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată si călătorie.

 Drept urmare, pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul oferă garanții privind rambursarea tuturor plătilor efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Organizatorului, AGENȚIA informând în mod corespunzător călătorul, în baza Formularului privind informarea precontractuală, despre aceste garanții. 

1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie, cât și precizarea calității Agentiei în relația cu călătorul (agenție de turism Intermediară) se regăsesc în Bonul de comandă, parte integrantă a prezentului contract. 

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 


2.1. Contractul se încheie, dupa caz, în momentul semnării lui sau a Bonului de comandă, care este parte integrantă a contractului, de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanța prin telefon și/sau mijloace electronice. Se consideră acceptare a condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achiziționate la distanța prin telefon sau mijloace electronice: 

 1. a) Exprimarea acordului călătorului prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresa de corespondența/contact; 
 2. b) Exprimarea acordului verbal, în cadrul conversației telefonice purtate de către călător cu un reprezentant al Agenției, cu condiția ca conversația telefonică să fie înregistrată, iar călătorul a fost de acord cu înregistrarea conversației telefonice; 
 3. c) Exprimarea acordului prin achitarea de către călător a contravalorii pachetului de servicii de călătorie în baza facturii emise de Agenție; 

2.2. Pentru procesarea unei rezervări de servicii de călătorie, Agenția poate solicita un avans de până la 90 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care călătorul solicită serviciile.

2.3. În cazul în care, cu acordul călătorului, prezentul contract este pus integral la dispoziția acestuia sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în Bonul de comandă, oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate călătorului de Agenție, nefiind necesară încheierea în forma scrisă pe suport hârtie a contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 

2.4. Contractul înceteaza de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris in documentele de călătorie. 

 • PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ. TAXA DE MODIFICARE 

3.1. Prețul total al pachetului este de . . . . . . . . . ., inclusiv toate taxele, comisioanele, marja/remunerația Agenției, tarifele și alte costuri suplimentare suportate de Agenție. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în Bonul de comandă, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie călătorului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură. 

 3.1.1. Pentru serviciile Agenției de intermediere a pachetelor de servicii de călătorie ale altor agenții de turism organizatoare, Călătorul datorează și se obligă să plătească Agenției remunerația/comisionul Agenției de intermediere (în cazul pachetelor intermediate), de minim 5% din prețul total al rezervării/achizitiei pachetului de servicii de călătorie. 

Remunerația/comisionul Agenției de intermediere este inclusă în prețul total comunicat Călătorului și prevăzută explicit în Bonul de comandă. 

Remunerația/comisionul Agenției de intermediere este datorată de Călător din momentul rezervării/achiziției pachetului de servicii de călătorie. 

Prin remunerația/comisionul Agenției se înțelege retribuția pe care Călătorul se obligă să o plăteasca către Agenție în orice situatie (inclusiv în situații de forță majoră sau caz fortuit), pentru serviciile de rezervare sau de intermediere a pachetelor de servicii de călătorie, efectuate în conformitate cu prezentul contract/Bonul de comandă. 

3.2. Modalitati de plată: La încheierea contractului, Agenția poate solicita plata unui avans din prețul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie, dupa cum urmează: 

 1. a) Pentru Pachete de servicii de călătorie prefabricate pentru destinații în România: 

- conform condițiilor de încasare specificate pentru fiecare program în parte în Bonul de comandă; 

 1. b) Pentru Pachete de servicii de călătorie combinate pentru destinații în România: 

- 100% avans din preț la încheierea contractului; 

 1. c) Pentru Pachete de servicii de călătorie prefabricate pentru destinații în afara României: 

- conform condițiilor de încasare specificate pentru fiecare program în parte în Bonul de comandă; 

 1. d) Pentru Pachete de servicii de călătorie combinate pentru destinații în afara României: 

 – transport + servicii de călătorie la destinație, altele decât transportul: 

- 100% avans din prețul transportului + condițiile specifice de încasare pentru serviciile de călătorie la sol, altele decât transportul, în funcție de tipul produsului și ofertă;

– combinația a cel putin 2 servicii de călătorie la sol, altele decât transportul: 

- condițiile specifice de încasare pentru serviciile de călătorie la sol, în functie de tipul produsului și oferta; 

 1. e) Pentru Pachete de servicii de călătorie intermediate de Agenție de la Organizatori cu sediul în afara României pentru destinații oriunde în lume: 

- conform conditiilor de încasare/plata specificate în Bonul de comandă; 

În cazul în care în Bonul de comandă sunt prevăzute alte condiții de plată decat cele de la lit. a)-e) din prezentul p. 3.2, întotdeauna se aplică exclusiv condițiile din Bonul de comandă. 

3.3. Plata prețului pachetului de servicii de călătorie se va efectua în conformitate cu prevederile/condițiile din Bonul de comandă. 

3.4. În cazul în care plata pachetului de servicii de călătorie se face prin virament sau depunere, în conturile bancare ale Agenției, călătorul poate opta pentru una din urmatoarele modalităti de plată: 

 1. a) Plata în conturile Agenției deschise la banca Unicredit Bank S.A., prin virament sau prin depunere directă în conturile Agenției: 

- pentru plăți în LEI: RO46BACX0000001476074000; 

- pentru plăți în EUR: RO19BACX0000001476074001

 1. b) Plata în conturile Agenției deschise la Banca Transilvania S.A., prin virament sau prin depunere directă în conturile Agentiei: 

- pentru plăți în LEI: RO05BTRLRONCRT0273949101; 

- pentru plăți în EUR: RO52BTRLEURCRT0273949101; 

3.5. Dacă doriti să aduceti modificări rezervării, în funcție de momentul solicitării modificării, vi se va aplica de către Agenție una din următoarele politici: 

 1. a) vi se poate solicita plata unui tarif suplimentar pentru modificarea rezervării (denumit în continuare „taxa de modificare”), daca Furnizorul/Prestatorul/Organizatorul permite și este de acord cu modificarea rezervării prin plata unei taxe de modificare. Valoarea taxei de modificare este stabilită dupa caz de Agenție și/sau de fiecare Furnizor/Prestator/Organizator în parte; Astfel, Taxa de modificare perecepută de Agenție, pentru orice fel de modificare adusă rezervării initiale și care nu afectează în mod semnificativ pachetul de servicii de călătorie rezervat inițial, cum ar fi de exemplu, enumerarea nefiind exhaustiva: schimbare nume, schimbare tip de camera, schimbare servicii de masă, prelungirea sau diminuarea perioadei de sejur etc. este de 25 EUR/rezervare și se adaugă la taxele impuse de către Furnizor/Prestator/Organizator.
 2. b) avansul sau Prețul total/partial care l-ati plătit pentru pachetul de servicii de călătorie nu va mai fi rambursat, cu aplicarea condițiilor de la p. 6.1. din prezentul Contract, dacă Furnizorul/Prestatorul/Organizatorul nu permite și/sau nu este de accord cu modificarea rezervării.
 1. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI 


4.1. Agenția își rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract înainte de începerea executării pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative și a informat călătorul cu cel puțin 24 de ore înainte de data începerii călătoriei. În cazul modificării semnificative a uneia dintre prevederile esențiale ale contractului, înainte de începerea executării pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie, modificarea locului de cazare, majorarea prețului cu peste 8%, sau dacă nu se pot îndeplini cerințele speciale ale călătorului pe care Agenția le-a acceptat, etc. aceasta are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii călătoriei. În cazurile prevăzute la pct. 4.3 lit. b) și c), informarea se va face în timp util pentru a permite călătorului să decidă începerea călătoriei. 

4.2. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorarii, dupa caz, arătând totodata modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului. Majorările de prețuri sunt posibile numai ca o consecința directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de: 

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părti terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi; sau 

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Prețurile stabilite în contract pot fi majorate, numai dacă Agenția trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere, însotită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. 

 4.3. Agenția organizatoare este raspunzătoare de bună executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri: 

 1. a) când neindeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului; 
 2. b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forța majoră sau unor împrejurari pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fară a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultima oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor imprejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 
 3. c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legatură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.4. Agenția are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile înainte de data plecării, urmatoarele informații, în cazul în care acestea au suferit modificări, față de cele stipulate în Bonul de comandă: a) ora programată de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport și ale sosirii; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care să ii permită contactarea organizatorului și/sau a intermediarului; c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiti de părinți, informații care să permită parinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 

4.5. Agenția Organizatoare este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în prezentul Contract și este obligată să acorde asistența în cazul în care călătorul se află în dificultate. Agenția acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici Agenția, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special prin:

(a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritațile locale și asistența consulară; și 

(b) acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. 

Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situatia de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășeste în niciun caz costurile efective suportate de Agenție.

4.6. Agenția este obligată să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu p. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului. 

4.7. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeasi locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială. 

4.8. În cazul în care serviciile alternative propuse, conform p. 4.7, au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenția organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a prețului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform p. 4.7, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată. 

4.9. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu p. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, dupa caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri fără a rezilia contractul de servicii privind pachetul de călătorie. 

4.10. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenția organizatoare asigură de asemenea, în cazurile menționate la p. 4.8 si 4.9 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător. 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORULUI 

5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătoria turistică, independent de motivele care stau la baza imposibilitătii de participare, acesta poate să transfere contractul unei persoane care îndeplineste toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului. În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), persoana căreia îi este transferat contractul (cesionarul) și Agenție (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractat și transferat. Responsabilitatea încheierii contractului de transfer (cesiune) revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției (debitorului cedat). Călătorul care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer. 

5.2. Călătorul este obligat să comunice Agenției în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înștiințării privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului prevăzute la cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.3 lit. b) si c), hotărârea sa de a opta pentru: 

(a) să accepte modificarea propusă; sau 

(b) să rezilieze/denunțe contractul fără a plăti vreo penalitate de reziliere/denunțare. 

În cazul în care călătorul nu comunică Agenției opțiunea sa în termenul prevăzut mai sus din prezentul punct, se consideră că toate modificările au fost acceptate de către călător, conform noilor condiții și călătorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip. 

5.3. În cazul în care călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificari în condițiile cap. IV pct. 4.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se consideră că toate modificările au fost acceptate și călătorul nu poate solicită despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 

5.4. În cazul în care călătorul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul 5.2. lit. b) sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul: 

 1. a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propusă de Agenție;
 2. b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioara propusă de Agenție, cu rambursarea diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii de călătorie; 
 3. c) să i se ramburseze toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului; 

5.5. În cazul situației menționate la p. 5.4 lit. c), călătorul are dreptul să solicite Agenției organizatoare și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților în baza prevederilor prezentului contract sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu exceptia cazurilor în care: 

 1. a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar Agenția îl inștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de: 

(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile; 

(ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile; 

iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;

 1. b) Agenția nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare astfel cum sunt prevăzute la cap. IV pct. 4.3 lit. b)-c) și înstiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului; 
 2. c) anularea s-a făcut din vina călătorului. 

5.6. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterala îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepția cazurilor de forța majoră definite conform legii, caz în care Călătorul este obligat să achite doar remunerația/comisionul Agenției de intermediere, conform prevederilor art. 3.1.1. si 5.20 din prezentul Contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii de călătorie contractat. 

5.7. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării ii apartine. Agenția va rezolva cerințele călatorului în limita posibilitătilor, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător. 

Dacă călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la cap. VI la momentul respectiv și încheierea unui nou contract. 

5.8. Călătorul este obligat să achite la recepția unitătii hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, făăr a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție. 

5.9. Călătorul este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de pachete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unitătii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi. 

5.10. Călătorul ia la cunoștiință că serviciile pe care le achizitionează fără ca acestea să facă parte din prezentul contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia țării de destinatie, iar Agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.11. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităti suplimentare (de exemplu călătoria împreună cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, formalităti legate de pașaport și vize, formalităti legate de sănătate, cum ar fi: vaccinari, obligația efectuării unor teste pentru infectia cu COVID-19 și prezentarea rezultatelor acestor testări etc.), călătorul are obligația de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă cetătenilor români consultarea site-ului Poliției de Frontieră: https://www.politiadefrontiera.ro și a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a României: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind Regimul de călătorie în străinatate, cât și in ceea ce privește condițiile de călătorie/intrare pe teritoriul țării/țărilor de destinație.

În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitătile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei, care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl insoțeste, obligația obținerii vizei, obligația de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare, obligația vaccinării, obligația efectuării unor teste pentru infecția cu COVID-19 și prezentarea rezultatelor acestor testări - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice raspundere în cazul imposibilitătii efectuării calatoriei. 

5.12. Se recomandă călătorilor contactarea Agenției cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 

5.13. În cazul sejururilor de odihna și/sau de tratament cu locul de desfașurare in România, călătorul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină, de regulă la ora 10:00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, biletul de odihnă și/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare pănă cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a călătorului. 

5.14. În cazul sejururilor cu locul de desfăsurare în afara României, călătorul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor: de regulă, o zi hotelieră/noapte de cazare începe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare și se termină a doua zi până la ora 12:00. Indiferent la ce oră are loc cazarea în acest interval orar se consideră a fi consumată o zi hotelieră/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazării mai devreme și/sau neeliberarea spațiilor de cazare până cel tarziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a călătorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anunțată în prealabil. 

5.15. Repartizarea camerelor se face strict de către unitatea de cazare/hotelier în functie de criteriile proprii și de disponibilitatea din momentul cazării, astfel încât nu se pot garanta numărul camerei, etajul și/sau amplasarea, cu excepția cazurilor în care se specifică în mod expres acest aspect. 

5.16. În cazul în care un călător angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.17. Călătorul este obligat sa folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vatămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

5.18. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta. 

5.19. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarca în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. 

5.20. În toate cazurile de renunțare/suspendare/neprestare/anulare a rezervării/achiziției pachetului de servicii de călătorie, indiferent de cine solicită/invocă renunțarea/suspendarea/neprestarea/anularea rezervării/achiziției pachetului de servicii de călătorie, sau de motivele renunțării/suspendării/neprestării/anulării, inclusiv în cazul renunțării/ suspendării/ neprestării /anulării sau imposibilitătii de prestare pe motiv de forță majoră sau caz fortuit, Călătorul are obligația de a plăti Agenției remunerația/comisionul Agenției, respectiv Agenția are dreptul de a reține din sumele achitate de către Călător remunerația/comisionul Agenției conform prevederilor art. 3.1.1. din prezentul Contract, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. 

 1. RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI, DELIMITAREA RĂSPUNDERII 

6.1. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul anulează sau renunță din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției următoarele penalizări menționate mai jos, cu excepția situațiilor în care Bonul de comandă prevede alte cote de penalizare, caz în care prevalează și se aplică exclusiv penalizările din Bonul de comandă. 

Prin renuntare se înteleg, dupa caz, următoarele situații: 

 1. refuzul Călătorului de a achita diferența pentru pachetul de servicii de călătorie rezervat; 
 2. neprezentarea Călătorului, cu rezervarea efectuată și avans achitat, pentru a plăti diferențele; 

iii. neprezentarea Călătorului, cu rezervarea efectuată și preț integral plătit, la aeroport/locul de plecare/destinație. 

 1. retragerea Călătorului, exprimată in scris; 
 2. Călătorul din propria dorința/initiativă decide să înlocuiască serviciile de călătorie parte componentă a pachetului, cu servicii de călătorie a altor Furnizori/Prestatori, contractate pe cont propriu sau decide să întrerupă sejurul/călătoria; 
 3. Călătorul nu poate pleca în sejur/călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia; 

vii. Călătorul este întors de la granița sau nu i se permite tranzitul/intrarea pe teritoriul unui stat de către serviciul de grăniceri/poliția de frontieră; 

viii. Refuzul de îmbarcare a Călătorului din partea companiei aeriene din motive ce țin de persoana Călătorului; 

Penalizarile aplicabile în caz de renunțare/anulare/modificare: 

6.1.1. În cazul Pachetelor de servicii de călătorie prefabricate pentru destinații în România, prevăzute la p. 3.2. lit. a) din prezentul contract, penalizările pentru renunțari/anulări sunt după cum urmează: - conform condițiilor de penalizare specificate pentru fiecare program în parte în Bonul de comandă; 

6.1.2. În cazul Pachetelor de servicii de călătorie combinate pentru destinații în România, prevăzute la p. 3.2. lit. b) din prezentul contract, penalizările pentru renunțari/anulări sunt după cum urmează: 100% din preț pentru renunțări/anulări/modificării din momentul rezervării; 

6.1.3. În cazul serviciilor de călătorie externe (cu locul de desfășurare în afara României), penalizările pentru retrageri/anulari/modificări sunt după cum urmează: A. Pentru Pachete de servicii de călătorie prefabricate pentru destinații în afara României, prevăzute la p. 3.2. lit. c) din prezentul contract: conform politicii/condițiilor de penalizare specificate în Bonul de comandă, potrivit condițiilor din program; B. Pentru Pachete de servicii de călătorie combinate pentru destinații în afara României, prevăzute la p. 3.2. lit. d) din prezentul contract: – transport + servicii de călătorie la destinație, altele decât transportul: 100% din prețul transportului pentru renunțări/anulări/modificări din momentul rezervării + penalizările specifice serviciilor de călătorie la sol, altele decât transportul, în funcție de tipul produsului și oferta; d2. – combinația a cel puțin 2 servicii de călătorie la sol, altele decât transportul: - penalizări specifice fiecărui tip de serviciu de călătorie din pachetul combinat; C. Pentru Pachete de servicii de călătorie intermediate de Agenție de la Organizatori cu sediul în afara României pentru destinații oriunde în lume, prevăzute la p. 3.2. lit. e) din prezentul contract: - conform condițiilor de penalizare specificate în Bonul de comandă; 

În cazul în care în Bonul de comandă sunt prevăzute alte condiții de penalizare decât cele din prezentul p. 6.1, întotdeauna se aplică exclusiv penalizările din Bonul de comandă. 

6.2. Prin exceptie de la prevederile p. 6.1, călătorul are dreptul să înceteze prezentul contract înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstante inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În acest caz călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricarei plăti efectuate pentru pachet din care se scade și se retine de către Agenție, în conformitate cu prevederile art. 5.20 din prezentul Contract, remuneratia/comisionul Agenției de intermediere. În situatia dată Călătorul nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară din partea Agenției. 

6.3. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția și a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în Bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acestuia. 

6.5. Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competenta refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie. 

6.6. Penalizările echivalente cu 100% din preț se aplică și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia. 

6.7. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de călătorie la Agenție. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare. 

6.8. Agenția va acorda despagubiri adecvate în functie de neconformitătile constatate sau gradul de nerespectare a obligațiilor din contract. Valoarea maximă a despăgubirii acordate de Agenție nu poate depăși prețul total al pachetului de servicii de călătorie.

6.9. Agenția nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile niciunei părti se consideră situatii de forța majoră și exonerează de răspundere Agenția. 

6.10. Toate sumele menționate la pct. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 si 6.6 se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. 

6.11. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componența și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agenției care derulează programul de călătorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este raspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intra în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile de călătorie, acestea fiind destinate transportului. 

 • ASISTENȚA ȘI RECLAMAȚII 

7.1. Călătorul poate solicita asistența Agenției, folosind unul din următoarele mijloace: a) apelând la serviciul de asistență al Agenției la tel. +40355.429.344; Acest serviciu de asistență al Agenției permite: - contactarea rapidă a agenției organizatoare, inclusiv la destinație; - contactarea rapidă de către părinte a minorului neînsotit; b) prin telefon/fax la Agenția EXIMTUR Reșița de unde s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, conform datelor de contact de la p. 7.2. lit. c) de mai jos. 

7.2. Călătorul informează fără întârzieri nejustificate Agenția, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Informarea/Reclamația se va face de către călător, folosind unul din următoarele mijloace: a) apelând la serviciul de asistența al Agenției la tel. +40355429344; b) prin e-mail la adresa: resita@eximtur.ro; c) prin telefon/fax la Agentia EXIMTUR Reșița de unde s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, conform datelor de contact de mai jos: 

Datele de contact ale Agenției pentru asistență si reclamații: 

 • EXIMTUR Reșița – Piața 1 Decembrie 1918, bl.26, nr. 1A, tel/fax: +40355.429.344; 

Termenul de soluționare a reclamației este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării de către Agentia EXIMTUR Reșița a reclamației. 

Procedura interna de solutionare a reclamațiilor poate fi consultata la adresa web: https://www.dmtravel.ro/Reclamatii

7.3. În cazul în care unul dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția cazului în care: (a) neconformitatea nu poate fi remediată; sau (b) remedierea implica cheltuieli disproporționate, tinând cont de anvergura neconformitătii și de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Dacă Agenția organizatoare, în conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția dovedeste că neconformitatea este imputabilă călătorului, unor terțe persoane sau unor cauze imprevizibile și inevitabile, dupa cum este prevăzut la p. 4.3. din prezentul contract. 

7.4. În cazul în care Agenția organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, călătorul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenția de turism organizatoare refuză sa remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată. 7.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substantial executarea pachetului, iar Agenția organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, călăatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor taxe de reziliere și, după caz, poate să ceară reducerea prețului și/sau despăgubiri. 

 • ASIGURĂRI

 8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei organizatoare, la Societatea de Asigurare înscrisă pe Bonul de comandă.

8.2. Conditiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 

8.2.1. În cazul producerii evenimentului asigurat, Călătorul (denumit în continuare Beneficiar) va solicita Agenției, anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta să ateste faptul că nu a fost, nu este și nu va fi în masură să execute obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat. 

8.2.2. Pentru serviciile turistice furnizate de către EXIMTUR SA, în calitate de Organizator, în termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul are obligația de a transmite OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cererea de despăgubire însoțita de documentele justificative. Documentele justificative constau, în principal, în: a) contractul privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de călătorie asociat; b) fotocopiile documentelor de plată aferente contractului privind pachetele de servicii de călătorie sau serviciile de călătorie asociate (chitanțe, ordine de plată etc.); c) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere; d) documentul prin care EXIMTUR să ateste faptul că nu a fost, nu este și nu va fi in măsură să execute obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de călătorie asociat, mentionat la p. 8.2.1. de mai sus. 

8.2.3. Despăgubirea aferentă fiecarui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat nu poate depași cuantumul sumelor achitate, precum și contravaloarea cheltuielilor de repatriere. 

 8.2.4. Despăgubirea aferentă Poliței de asigurare în cazul insolventei Seria I, Nr. 55215 (denumita în continuare Polița), va fi platită: - Beneficiarilor care justifică dreptul la plata acesteia și care au depus cerere de despăgubire în termenul menționat la p. 8.2.2. de mai sus. - în limita sumei asigurate menționată în Polița; și - in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a documentelor justificative pentru toți Beneficiarii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere menționat la p. 8.2.2. de mai sus. 

8.2.5. În cazul în care cuantumul prejudiciilor depăseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurată stabilită prin Poliță indiferent de numărul Beneficiarilor, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecărui Beneficiar, proporțional cu raportul dintre suma asigurată stabilita prin Polița și totalul cuantumului prejudiciilor.

8.2.6. Despăgubirea se plăteste în moneda în care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de călătorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat. 

8.2.7. În cazul în care după plata despagubirii EXIMTUR execută obligațiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de călătorie asociat și/sau returneaza sumele achitate și/sau cheltuielile de repatriere către călător, călătorul are obligația de a restitui OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. 

8.3. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistentă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităti de anulare. Călătorul se poate informa în agentie despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiata în agentia de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dăcă Agenția oferă acest tip de serviciu. 

8.4. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în politele de asigurare contractate prin intermediul său, deoarece acesta este doar intermediar între călător si asigurator. 

8.5. Punctul de contact central care facilitează cooperarea administrativă și supravegherea agențiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul României, care desfașoară activități în mai multe state membre: Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro.

 1. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA SI SUNT URMĂTOARELE: 

 2. a) formularul de informare precontractuală; b) bonul de comandă; c) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, după caz; d) programul de călătorie, dupa caz; e) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agenției puse la dispoziția călătorului, în format tiparit sau pe suport electronic. 
 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1. Datele cu caracter personal ale călătorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date. Călătorul va furniza Agenției datele personale solicitate și este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării și monitorizării prezentului Contract de către Agenție. De asemenea, Călătorul, declară că este titular al drepturilor părintesti și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl insotesc, după caz. 

10.2. Călătorul are dreptul de acces și de informare privind datele personale și dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agenției. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agenției sau la adresa de e-mail dpo@dmtravel.ro. 

10.3. Prelucrarea datelor personale de către Agenție se va face doar prin personalul propriu și se va limita accesul la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract. 

10.4. În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale Agenției unele date cu caracter personal ale Călătorului pot fi transferate către terțe persoane care prestează serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de călătorie necesare, inclusiv în afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie în care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului român îndreptătite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații. 

10.5. Agenția se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a: a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi: - citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; - divulgarea, modificarea sau ștergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate; - utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date. b) se asigură că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces; c) înregistra când și cui au fost comunicate datele cu caracter personal; d) se asigură că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal și al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau șterse fără autorizare; e) delimita zonele de acces astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal. 

10.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situația în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale. 

 1. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”) 

11.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problema legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi solutionate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. 

11.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritătii Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzari sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activităti în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă. 

11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal. 

 • DISPOZIȚII FINALE 

12.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

12.2. În toate cazurile în care Bonul de comandă, parte integrantă a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt în neconcordanță cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comandă vor prevala. 

12.3. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate.

12.4. Toate unitătile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 

12.5. Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanța prin telefon sau mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștiință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției. 

12.6. Litigiile apărute între părti se rezolvă pe cale amiabilă în caz contrar părtile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

12.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

12.8. Prezentul Contract intra în vigoare și se aplică pachetelor de servicii de călătorie rezervate începând cu data de 03.01.2022. 


Agentia EXIMTUR Reșița                                                                                           Călătorul (numele si prenumele)

Firma Darius Mold Travel SRL

Reprezentant legal Loredana MOLDOVAN,

în calitate de Administrator

Prin împuternicit . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Ștampila

       Semnătura: . . . . . . . . . .